ഒരു തേപ്പുകാരിക്ക് കിട്ടിയ പണി Break up party Malayalam Short film

[Total: 0    Average: 0/5]
തേപ്പുകാരിക്ക് കിട്ടിയ പണി Break up party Malayalam Short film

Direction : Sivadarsh
DOP : Sandhu Jose
Editing : Midhun Syam & Ambady Mohan
BGM : Vishnu Menon
Effects: Manu
Art : Azeez V P
Sound Mixing : Ranjith
cast : Mareena Michael, Bibin Mathai, Anand roshan

(Visited 1 times, 1 visits today)

You might be interested in